Axeltorvet N+ªstved   645341

Foto: Næstved Arkiverne.

Da 4. Dragon-Regiment holdt sin sidste Parade.

(Nr.1, 2.aarg. Oktober 1923, Medlemsblad for centralsammenslutningen af sydsjællandske soldaterforeninger)

 

Det havde været meget travle Dage for 4. Dragonregiments Rytterforenings Formand Chr. Hemmingsen, og Foreningens udmærkede Kasserer og Sekretær, afsk. Stabssergent Larsen, inden man Lørdag den 29. September modtog de mange Gæster, der fra nær og fjern havde indfundet sig for at overvære 4. Dragonregiments sidste Parade.

 

Men nu var det hele i Orden, Flag vajede ved Flag, og da Paraden paa Axeltorvet skulde begynde ved 3-Tiden, var Torvet et Hav af Mennesker.

 

Rytteriets samlede Styrke under Ledelse af Oberstløjtnant Rørdam var først paa Pletten. Efter at Dragonerne havde formeret Linje, med en Fløj mod Axelhus og en Fløj mod Scheel Bechs Ejendom, ankom 4. Dragonregiments Rytterforenings Medlemmer med dens Hovedfane og den nye Københavnerafdelings Fane i Spidsen og under Ledelse af Chr. Hemmingsen.

 

Fanevagten red nu af Sted og ankom kort efter med de to Eskadronestandarter, der førtes påå Plads under fuld Honnør, mens Folk blottede Hovederne. Det var et næsten historisk Øjeblik, som fulgtes med spændt Interesse af den tusindtallige Forsamling.

 

Kl. 3,10 ankom Fodfolket under Ledelse af Oberstltn. Bølck. Infanteriet tog Opstilling paa venstre Side af Rytteriet, og Fanen førtes til Fløjen. Kort efter ankom Chefen for Rytteriet, Generalmajor Castenschiold med Adjutant, og saavel Fodfolk som Rytteri gjorde stram Honnør, mens de gamle Ryttere blottede Hovederne. Generalmajoren red en Runde forbi Kolonnerne og hilste derefter paa Oberstløjtnant Rørdam.

 

Generalmajoren mindede nu i en kort Tale om 4. Dragonregiments hæderkronede Historie. Det var i Dag Regimentets sidste Parade, men Mindet om Dragonerne vilde stadig leve. I mere end Hundrede Aar havde Regimentet haft Garnison i Næstved, og det var Generalmajorens Opfattelse, at der altid havde bestaaet et godt Forhold mellem Dragonerne og Borgerne. Derfor troede Generalmajoren da ogsaa, at Byens Borgere med Sorg saa det gamle Regiment forsvinde. 4. Dragonregiment havde altid, i de mere end 250 Aar, det har eksisteret, arbejdet med Troskab mod Fædrelandet, og saaledes burde det da ogsaa være.

 

Her havde Soldater og Borgere kunnet samles gennem de mange Aar. Rytterchefen motiverede et Leve for Fædrelandet, og Tusinder af kraftige Hurraer tonede ud over Torvet. Dragonernes Musikkorps spillede ”Der er et yndigt land”. Regimentschefen, Oberstløjtnant Rørdam holdt nu en glimrende tale, som fik Taarerne frem i Øjnene paa mange af de gamle Ryttere.

Parade ved Axeltorv   645365(1)

Foto: Næstved Arkiverne.

Oberstløjtnanten udtalte:

 

  1. Dragonregiment holder i Dag sin sidste Parade. For sidste Gang er de gamle Estandarder udfoldede, og jeg tror, det er en Sorg i Hjertet hos mange, at Regimentet nu skal opløses (stærke Hørraab), ja jeg ikke alene tror det, jeg ved det. – Jeg ved, at utallige af saavel Befalingsmænd som Menige, der i Tidernes Løb har lært ved 4. Dr. Regiment, har lært at elske deres gamle Regiment. Jeg saa det for 3 Aar siden , da vi fejrede Regimentets 250 Aars Jubilæum, og jeg har set det i Dag, hvilket naturligvis som Chef har glædet mig overordentlig stærkt.

Folk, som ikke har tjent hos os, forstaar vanskeligt at vurdere det Pligttroskab og gode Kammeratskab, der rummes indenfor Regimentet. Men alle vi, der har tjent under 4. Dr. Regiments Faner, vi forstaar det, og dem er det en Sorg, at Regimentet nu gaar sin Opløsning i Møde.

I Dag er det den sidste Parade. I Morgen rykker vi i Kantonnement, og naar vi vender hjem herfra er det forbi. Tiderne skifter og vil maaske skifte hyppigere i Fremtiden end hidtil, og nye Tider kræver nye Mænd, men lad os udtale Haabet om, at de, der rejser sig paa de gamles Pladser, maa arbejde paa de samme Maal som vi – paa Fædrelandets Bevarelse og Selvstændighed!

 

Maa jeg, som har den sørgelige Ære at være den sidste Chef for 4. Dragonregiment, rette en Tak til alle gamle og unge Menige og Befalingsmænd, der i Tidernes løb har tjent ved Regimentet, for den Pligttroskab og Interesse, der altid har været fremherskende, og fordi i stedse har bevaret Mindet om Jeres gamle Regiment. Jeg siger: Glem ikke de gode Minder fra Jeres Soldaterdage. 4. Dragonregiment længe leve. (Stærke Hurraraab).

 

Oberstløjtnanten opfordrede de gamle Ryttere til med deres Faner at ledsage Regimentet paa den sidste Marsch gennem Byen, hvilket Rytterne naturligvis begejstrede gav deres Tilslutning. Og saa satte det store Tog med de tre Orkestre sig i Gang for at passere gennem Byen til Statskaserne, hvor der senere fandt en Opvisning Sted. Efter Opvisningen samledes ved 6-Tiden ca. 450 gamle Ryttere til Festmiddag paa Industribygningen. En hel Del særlig indbudte havde givet Møde. Der saas bla. Prins Harald, den gamle, men evigunge General Hegermann-Lindencrone, der var Rekrut ved 4. Dragonregiment i Tredserne, Obersterne Thomsen og Garde Jørgensen, Amtmand, Kammerherre Vedel m. m. fl.

 

Salen var overordentlig smukt pyntet af Regimentssadelmager Hansen, og 4. Dr.-R.s Musikkorps i Gallauniform koncerterede. Ved Bordet blev holdt et Utal af Taler, bl.a. af Prins Harald, Hegermann-Lindencrone (en morsom Tale for Damerne), Oberstløjtnant Rørdam, Amtmand Vedel, Borgmester A. M. Kristensen, Oberst Thomsen, Forfatteren Aagaard, Chr. Hemmingsen og en menig Dragon, hvis Tale hilstes med stærkt Bifald af de mange Kammerater.

 

4-5 Sange, forfattede i Dagens Anledning, blev afsunget og gjorde fænomenal Lykke. Endvidere indløb flere Telegrammer, bl.a. et fra 70 Dragoner med Damer, der var forsamlede paa Hotel ”Axelhus” for at fejre Dagen. Paa Grund af overvældende Tilslutning havde disse 70 Mennesker ikke kunnet komme med paa ”Bygningen”. En Genhilsen til Kammeraterne blev afsendt.

 

Først ved 10-Tiden hævedes Bordet, og kort efter begyndte Dansen. Naturligvis blev det sent, inden man drog hjem paany. Festen havde i hele sit Forløb været overordentlig vellykket, i det hele en Dag, de gamle og yngre Ryttere næppe nogensinde glemmer.

 

 

For at vælge andre historier, tryk her.