Rückzug aus dem Danewerk 5 6  Februar 1864

"Infanterister der redder en Kanon paa Tilbagetoget fra Danevirke", Niels Simonsen.

4. Dragonregiment i kamp.

På ordrer af 4. Dragonregiments daværende chef, Oberstløjtnant Rørdam blev der i 1920 udarbejdet en bog om 4. Dragonregiment.

 

Formålet med bogen var at give et overblik over regimentets historie og derved bevare mindet og kærligheden til det gamle regiment.

 

Der er herfra taget udpluk af bogen der fortæller om krigen i 1864 og enkelte historier skrevet af soldaterne fra regimentet.

 

Indkaldelse!

 

Ordren kom

Trykkende Uvejrsskygger havde længe formørket den politiske Horizont. I Efteraaret 1863 trak de sammen. Udsigterne til en ny Krig rykkede truende nær.

Formering!

 

Afmarch

Hæren formeredes 1. November i 3 Divisioner. 4. Dragonregiment indgik i 2. Division, der fik Stabskvarter i Flensborg. Sidst i November afgik Oberstlieutenant Friederichsen som Regimentschef.

Balladen starter!

 

Rømningen

Sidst i December blev det det bestemt, at de danske Tropper skulde rømme Holsten. 5. Eskadron afmarcherede fra Kiel den 27.

Krigserklæringen!

 

Mørke skygger rammer Danmark

Korporal Hoffmann var fra 6. Januar og Maaneden ud til stadig Tjeneste ved Overgangsstedet ved Levensau, ca. 7 km nordvest for Kiel. Han fortæller herom: ,,Vi var nu naaet hen i Slutningen af Januar, og der indtraf jævnlig nye og strængere Ordrer med Hensyn til Bevogtningen af Overgangsstederne over Ejderen.

Da preusserne krydsede broen!

 

Krydsningen

Hoffmann skriver, at hans sidste Melding fra Levensau afsendtes mellem 7 og 8 næste Morgen, og at den lød saaledes: ,,I dette Øjeblik rykker den preussiske Armee over Ejderen’’.

Rømningen af Dannevirke!

 

Dannevirke

Natten mellem den 5. og 6. Januar rømmede den danske Hær Dannevirkestillingen. 1. Division havde Ordre til at afmarchere ad de korteste Veje gennem Angel til Flensborg, hvor nærmere Ordre skulde afventes.

Ankomst til Dybbøl!

 

Ankomsten og Regimentet

1. Divisions Arrieregarde naaede Dybbøl den 8. Februar kl. 3 Morgen og maatte nu udstille Forposter foran Dybbølstillingen. 2. Halvregiments Stab samt 4. Eskadron rykkede videre til Sønderborg, hvor Eskadronen henad Aften fik Ordre til at gaa i Kvarter i Majbøl, en større Landsby paa Als.

Rytterdelingen i Aarøes Strejfkorps.

 

Strejkorpset

Strejfkorpset oprettedes den 23. Marts. I Korpset indgik en Kavalleriafdeling under Kommando af Sekondløjtnant V. Baumann af 4. Dragonregiment 5. Eskadron. Næstkommanderende i Delingen: Vagtmester Hoffmann.

Våbenhvile og Afslutning.

 

Et slag i maven

Under Vaaenhvilen undertegnedes den 1. August Fredspræliminærerne i Wien, og samtidig afsluttedes paany Vaabenstilstand, der vedvarede til Freden den 30. Oktober undertegnedes i Wien.

 

 

For at vælge andre historier, tryk her.